zwanger? inschrijven?

Thuis bij Kwest

Bij Kwest bieden we méér dan alleen professionele opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De pedagogisch medewerkers verplaatsen zich in de fantasie van het kind en creëren zo een kinderwereld, waar kinderen mogen beleven, mogen ervaren. 
In deze veilige kinderwereld inspireren de pedagogisch medewerkers het kind bij de ontdekkingsreis door het leven. Zij ondersteunen en stimuleren uw kind, geven bevestiging en helpen hem over de drempel bij iets wat nog nieuw en spannend is.
Zo wordt samen ervaren een unieke belevenis voor elk kind.


Visie en pedagogisch beleid

Hoe kinderen zich ontwikkelen, heeft te maken met hun aanleg, hun omgeving en de wisselwerking tussen aanleg en omgeving. Daar is het pedagogisch klimaat van stichting Kwest op afgestemd. We willen kinderen geborgenheid en veiligheid bieden, zodat ieder kind zich op zijn of haar gemak voelt. Daardoor kunnen kinderen zich ontwikkelen en krijgen ze meer eigenwaarde. Voorop staat dat we ieder kind met respect behandelen op een manier die past bij zijn of haar persoonlijkheid. Vanuit die gedachte begeleiden en verzorgen we kinderen op een manier die aansluit bij hun emotionele, sociale, lichamelijke, creatieve en (non-)verbale ontwikkeling.

 

Het pedagogisch werkplan

Elke locatie werkt met een eigen pedagogisch werkplan. Het team van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden is verantwoordelijk voor het opstellen van het werkplan. Het team en de oudercommissie stellen het werkplan vast. In het plan staat beschreven wat de visie van het team is en hoe er met de kinderen wordt omgegaan. Wilt u meer weten over het pedagogisch werkplan van uw locatie? Vraag er dan even naar bij de locatieverantwoordelijken.

 

Zorgen over kinderen

Uitgaande van de richtlijnen van de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) heeft stichting Kwest een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij ziekte van uw kind(eren). De huisregels en afspraken zoals die gelden binnen stichting Kwest zijn beschreven in de brochure huisregels zieke kinderen.

In principe zijn onze kindercentra niet bedoeld voor zieke kinderen. Mocht uw kind tijdens zijn of haar verblijf in het kindercentrum ziek worden, dan wordt er telefonisch met u overlegd of en onder welke voorwaarden uw kind (nog even) kan blijven.

Over het voor een bepaalde periode toedienen van medicijnen of het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen kunnen we afspraken met u maken, die vervolgens schriftelijk worden vastgelegd in het formulier verzoek tot toedienen medicatie. Stichting Kwest volgt in deze de bepalingen van de Wet BIG.

 

Het kan zijn dat uw kind door gedrag, handicap, of ontwikkelingsachterstand extra zorg nodig heeft. Als dit van tevoren bekend is, is het belangrijk dit bij de aanmelding aan te geven, zodat wij kunnen overleggen of plaatsing mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat. Ook kan het zijn dat de ontwikkeling van uw kind niet zo voorspoedig verloopt. Als onze groepsleiding een dergelijke ontwikkeling bespeurt, zal zij met u overleggen. Meer informatie hierover vindt u in het pedagogisch werkplan.

 

VIB

VIB staat voor video-interactiebegeleiding. VIB is een middel om, doormiddel van opnames, de interactie tussen pedagogische medewerkers en de kinderen te stimuleren. De video-opnamen zijn uitsluitend voor intern gebruik.

 

Inloopspreekuur

Op een aantal van onze locaties is op vaste tijden een medewerker van het consultatiebureau aanwezig. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen ouders vragen stellen over de ontwikkeling van hun kind en krijgen ze deskundig advies. Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.

 

Kindermishandeling

Het kan voorkomen dat er zorgen zijn om een kind, waarbij er vermoedens zijn van kindermishandeling. Zorgen omtrent de ontwikkeling of het gedrag van een kind bespreken we altijd eerst met de ouders van het kind. Stichting Kwest gaat zeer zorgvuldig om met dergelijke situaties en handelt conform interne afspraken en een stappenplan zoals deze beschreven staan in het Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 

Alle genoemde documenten staan in onze bibliotheek